Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija vienija 14 moterų nevyriausybinių organizacijų, atliekančių Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) funkcijas ir teikiančių pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Asociacija įsteigta 2018 metų lapkričio 9 d.

Vizija: Visuomenė be smurto.

Misija: Koordinuotai spręsti smurto lyties pagrindu problemą valstybės ir tarptautiniu lygmeniu, darant įtaką valstybės politikos formavimui, užtikrinant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir siekiant nulinio pakantumo smurtui.

Vertybės:

  • Atsakomybė
  • Kompetencija
  • Pagarba
  • Bendradarbiavimas

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis palaikyti nuolatinį dialogą su visuomene.

1.1. Koordinuoti Asociacijos narių tinklinį bendradarbiavimą, skatinti sinergišką veikimą, siekiant Asociacijos tikslų.

1.2. Atstovauti Asociacijos narių interesus, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

  1. Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant užtikrinti visų moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto įveikimo, panaikinimą.

2.1. Vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui.

2.2.Bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis.

2.3.Vadovaujantis LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, inicijuoti Moterų pažangos programas savivaldybėse, aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant ir vykdyti jų efektyvumo aktyvią stebėseną.

2.4. Koordinuotai remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas žmogaus teisių gynimo ir įtvirtinimo srityje.

  1. Užtikrinti tolydžią Specializuotos komplekcinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) tinklą sudarančių organizacijų institucinių gebėjimų plėtrą, garantuoti smurtą ir prievartą šeimoje patiriantiems asmenims vienodą specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę.

3.1. Sukurti vieningą Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo sistemą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims, suvienodinti pagalbos teikimo praktikas, siekti pagalbos kokybės ir efektyvumo.

3.2. Ugdyti Asociacijos narių advokacijos gebėjimus ir juos panaudoti teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims.

3.3. Parengti ir vykdyti vieningą savanorių rengimo programą, plėsti SKPC savanorių tinklą.

3.4. Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus mokymus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir prievartą patiriančiais asmenimis.

3.5. Organizuoti vieningas viešinimo kampanijas nacionaliniu mastu, siekiant geresnio SKPC ir jų teikiamos pagalbos žinomumo.

3.6. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti klientui draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei žiniasklaidoje ir pan.

  1. Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje.

4.1. Dirbti prevencijos srityje, inicijuoti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas prieš smurtą prieš moteris.

Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos strategija 2024 m. – 2026 m.

LMTIA strategija 2024-2026

 

Asociacijos nariai:

Alytaus miesto moterų krizių centras

Kontaktai

Kauno moterų linija

Kontaktai

Raseinių krizių centras

Kontaktai

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

Kontaktai

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

Kontaktai

Moterų informacijos centras

Kontaktai

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Kontaktai

Kauno apskrities moterų krizių centras

Kontaktai

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

Kontaktai

Moterų veiklos inovacijų centras

Kontaktai

Telšių krizių centras

Kontaktai

VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Kontaktai

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Kontaktai

Moterų teisių asociacija

mota.mums@gmail.com